Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Baboa te Alkmaar Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Baboa, hierna te noemen: verkoper en koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomsten waarop zij expliciet betrekking hebben. Artikel 2. Offertes De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Artikel 3. Overeenkomst Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper, voor zover deze geen procuratie hebben, binden verkoper niet, dan nadat en voor zover zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken e.d. van verkoper bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Artikel 4. Prijs/Prijsverhoging Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, verpakkingskosten, verwijderingsbijdrage en overige door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. Elke nieuwe prijsnotering in prijscouranten van verkoper stelt de voorgaande buiten werking. Indien verkoper met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. De koper heeft dit ontbindingsrecht niet indien de prijsverhoging een gevolg is van verhoging van vracht- of douanetarieven of wanneer de prijs wordt verhoogd op grond van de wet. Artikel 5. (Deel-)levering en levertijden Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af distributiecentrum van verkoper. De zaken worden vervoerd voor rekening en risico van koper die voor een voldoende verzekering dient te zorgen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De streeftermijn waarbinnen geleverd word ligt binnen de 2 weken. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De additionele kosten welke verkoper maakt voor het doen van deelleveringen op verzoek van koper en welke niet waren overeengekomen bij het afsluiten van de order, komen geheel voor rekening van koper. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Artikel 6. Reclames, retourzendingen Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: Of de juiste zaken zijn geleverd; Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal of de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Met het sluiten/afronden van de koop accepteert de kopende partij mogelijke gebreken. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 1 dag na ontdekking schriftelijk aan verkoper te melden. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen geconstateerde gebreken te herstellen. Op monster gekochte of in verkopers bedrijf uitgezochte goederen behoeft verkoper niet terug te nemen. Op bestelling geleverde goederen neemt verkoper slechts terug, indien hij zich schriftelijk met terugzending akkoord heeft verklaard. Zonder verkopers toestemming teruggezonden goederen worden door hem geweigerd. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van koper en dienen franco te worden verzonden. Verkoper heeft het recht emballage bij koper in rekening te brengen. Emballage wordt, mits niet ouder dan één jaar, mits door koper naar merk en inhoud gesorteerd en mits door verkoper per eigen wagen retour gehaald, gecrediteerd. Niet aan koper in rekening gebrachte emballage wordt niet teruggenomen. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren. Verkoper is niet aansprakelijk voor kleurverschillen tengevolge van lichtinval en weersinvloeden. Hout en bekledingstof dienen volgens voorschrift gereinigd te worden. Verkoper is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van verkoper heeft gekocht. Elk recht op reclame vervalt indien koper niet voldoet aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen en zodra de verkochte goederen zijn verwerkt. Reclame geeft geen recht opschorting van betaling. Indien koper niet tevreden is over de geleverde spullen krijgt hij geen gelden retour. Hij krijgt hiervoor tegoed bonnen. Artikel 7. Garantie Er berust geen garantie op de geleverde artikelen tenzij anders overeengekomen. Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Artikel 9. Aansprakelijkheid Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: Voor schade bestaande uit gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden. Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van verkoper. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen is verzekerd dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, of wanneer op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst tussen partijen. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Koper dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren. Verkoper is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan de rechtstreekse materiële gevolgschade. Hierdoor is hij, o.m., niet aansprakelijk voor zuivere vermogensschade en (super-) contractuele schade Artikel 10. Adreswijzigingen Koper is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan verkoper te melden. Aan kopers laatst bij verkoper bekende adres afgeleverde goederen worden geacht door koper te zijn ontvangen.